+1 投票
232 浏览
分类:中学其它科目 | 用户: (390 分) 2 10 13
已关闭 用户:
(B) anda sebagai seorang sejarahwan telah milik pelbagai kaedah seperti kaedah bertulis, kaedah lisan dan kaeadah arkeologi semasa penyelidikan sejarah

Bagaimana kaedah-kaedah ini dijalan?

(c)Anda sebagai seorang patriotik. jelas iktibar boleh ambil daripada peristiwa sejarah berlaku di negara ini.

这两题该怎么回答啊

bahagian C的

同一题

没有写多少分
已关闭

1个回答

0 投票
用户: (7,330 分) 1 8 10
采纳于 用户:
 
已采纳
b) Seorang sejarahwan dapat menggunakan berbagai kaedah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi sejarah. Setiap kaedah memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri, dan seringkali kombinasi beberapa kaedah diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang masa lalu. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kaedah-kaedah tersebut:

Kaedah Bertulis: Deskripsi Dokumen: Melibatkan pembacaan dan analisis dokumen tertulis seperti naskah sejarah, catatan harian, surat-surat, dokumen resmi, dan lain-lain. Kritik Sumber: Menilai keandalan, ketepatan, dan bias potensial dari dokumen-dokumen tersebut.

Kaedah Lisan: Wawancara: Melibatkan pertanyaan langsung kepada sumber lisan, seperti wawancara dengan saksi mata atau komunitas yang memiliki pengetahuan turun-temurun. Cerita Lisan: Memeroleh informasi dari cerita-cerita lisan, mitos, atau tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kaedah Arkeologi: Penggalian Situs Arkeologi: Melibatkan penggalian dan analisis benda-benda fisik di situs-situs kuno untuk memahami budaya, kehidupan sehari-hari, dan perkembangan sejarah suatu tempat. Analisis Artefak: Mempelajari artefak seperti tembikar, alat, senjata, dan struktur bangunan untuk menarik kesimpulan tentang masyarakat dan periode waktu tertentu.

Kaedah Multimedia: Penggunaan Gambar dan Rekaman: Menganalisis foto, lukisan, peta, dan rekaman audio atau video untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang periode sejarah tertentu.
 

c)Sebagai seorang patriotik, saya menyadari bahwa sejarah Malaysia penuh dengan peristiwa yang sarat akan pelajaran dan iktibar bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Beberapa iktibar yang dapat diambil dari peristiwa sejarah Malaysia termasuk:

Kesatuan dan Perpaduan: Iktibar: Peristiwa kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1957 menunjukkan betapa pentingnya kesatuan dan perpaduan antara pelbagai etnik dan agama dalam mencapai matlamat kemerdekaan. Kita dapat belajar tentang kekuatan yang timbul dari kesatuan dan semangat gotong royong untuk mencapai kejayaan bersama.

Pentingnya Keadilan dan Kemerdekaan: Iktibar: Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keadilan, kemerdekaan, dan hak asasi manusia. Perjuangan ini menunjukkan betapa berharganya kedaulatan negara dan hak setiap individu untuk menentukan nasibnya sendiri.

Reformasi dan Kemajuan Ekonomi: Iktibar: Peristiwa Malaysia mencapai kemerdekaan juga mencerminkan usaha untuk melakukan reformasi dan pembangunan ekonomi. Iktibar ini menggarisbawahi pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Penghormatan terhadap Kelestarian Alam Sekitar: Iktibar: Malaysia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dan peristiwa sejarah menunjukkan betapa pentingnya menjaga dan menghormati alam sekitar. Kelestarian alam ini menjadi amalan penting untuk generasi masa depan.

Keberagaman Budaya dan Bahasa: Iktibar: Malaysia yang terdiri dari pelbagai etnik dan budaya menunjukkan kekayaan dalam keberagaman. Pentingnya menjaga dan memahami budaya serta bahasa masing-masing etnik dapat membawa kepada perpaduan yang lebih erat.

Pendidikan sebagai Pemacu Kemajuan: Iktibar: Peningkatan sistem pendidikan dan penekanan pada pembangunan sumber manusia adalah kunci kejayaan negara. Pendidikan memberikan landasan untuk pembangunan ekonomi, sains, dan teknologi.

Kepimpinan yang Bertanggungjawab: Iktibar: Kepimpinan yang beretika dan bertanggungjawab adalah penting untuk memastikan pembangunan negara berlaku secara adil dan berkelanjutan. Peristiwa sejarah Malaysia mengandungi contoh kepimpinan yang membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Penting untuk terus memahami dan menghargai sejarah negara kita, karena iktibar daripada peristiwa tersebut membentuk nilai-nilai dan identitas kebangsaan kita. Dengan mengambil iktibar daripada sejarah, kita dapat bersama-sama membentuk masa depan yang lebih baik dan lebih berjaya untuk Malaysia.
用户: (34,630 分) 11 34 37
不用写怎么长,题目最多也只是8分而已。
“eWenda e问答”是一个专为马来西亚华裔生所建立的学业疑问问答平台。学生可以在这里免费发表提问并得到解答。
...